Thai Tom Yam Broth

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Tomyam Rice

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Tom Yum Mee Hoon

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Tomyam Style Spicy Sotong

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Tom Yam Noodles

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Tom Yam Poh Teak / Spicy Clear Tom Yam Soup

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Tom Yam Goong / Spicy Tom Yam Soup with River Prawn

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Tom Yam Seafood Fried Rice

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Seafood Tomyam Soup

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Tomyam Rice

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Tom Yam Seafood Fried Rice

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Tom Yam Mee Hoon with seafood

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Tom Yam Mee Hoon with seafood

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Signature FirePot with Tomyam

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Tomyam Seafood Soup

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Tomyam

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Fried Tom Yam Spaghetti

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes

Tom Yam Noodle

1 Utama (One Utama) Shopping Centre, Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor
0 Likes