Ribeye Steak

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
1 Likes

Ribeye Steak

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
1 Likes

Grain-fed Rib Eye Steak Frites

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes

Steak and Chips

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Bukit Bandaraya, Kuala Lumpur
0 Likes

Ribeye Steak

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes

Rib Eye Steak

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes

Salmon Steak And Wild Rocket Salad

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes

Steak Menu

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes

Sirloin Steak

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes

New York Strip Steak

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes

Sirloin Steak

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes

Ribeye Steak

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes

Fish steak

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes

Salmon steak and wild rocket salad

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes

Saba Steak Set

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes

Lamb Steak

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes