Ribeye Steak

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
1 Likes

Ribeye Steak

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
1 Likes

Grain-fed Rib Eye Steak Frites

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes

Ribeye Steak

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes

Rib Eye Steak

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes

Ribeye Steak

Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bangsar, Kuala Lumpur
0 Likes